1. Rooms Katholieke Kerk


St. Bonifatiuskerk


St. Dominicuskerk

Sinds 1 januari 2018 de St. Vitusparochie,  is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die open staat   naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Visie
Geïnspireerd door het evangelie wil de St. Vitusparochie met elkaar werken aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. En daardoor een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en daarom vorm geven aan gerechtigheid en soldariteit met de kwetsbare mens. De Sint Vitus parochie wil als geloofsgemeenchap Christus zichtbaar maken.

Geschiedenis
Van 1986 tot 2004 kende de parochie een indeling van wijken rond vier kerkgebouwen. Vanaf 2014 kent de parochie geen wijken meer en kerkt zij in twee kerkgebouwen, de St. Bonifatius en de St. Dominicus, die een gelijkwaardige functie hebben voor de hele katholieke geloofsgemeenschap in Leeuwarden. Sinds 1 januari 2018 zijn er ook de parochies oost, rondom Leeuwarden bij gekomen.

2. Oud -Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder

 
Vieringen: Sinte Ceciliakerk, Tjerkepaed 26 Lekkum.

Flimpje; stel ik zoek een kerk.  http://www.okn.nl/?b=2033

De Oud – Katholieke Kerk is een kerk met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop, dat openstaat voor mannen en vrouwen. Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord en teken; die 7 sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.

Het is een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom in ons land ten tijde van Willibrord. En een kerk die vanuit het geweten opkomt voor het ideaal dat de “lokale kerk” haar eigen rechten heeft.

Dat was ook de reden waarvoor zij in de vroege 18e eeuw losraakte van het grotere geheel, dat hoe langer hoe meer tot de huidige centralistische Rooms – Katholieke Kerk is geworden, en als Katholieke traditie haar eigen weg is gegaan.

3. Protestantse Gemeente Leeuwarden

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van Kerk – zijn aangevuld met experimentele vormen.

De Protestantse Kerk in Nederland is  nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlands  Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Gemeente Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten. De Jacobijner, Camminghaburen en De Fontein.  De Gemeente wordt bestuurd door een Algemene Kerkenraad. De leden daarvan zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeenten en de predikanten van de wijken. Ook kent men een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen.

Het dagelijks beheer van de kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder supervisie van het College van Kerkrentmeesters. Voor secretariaat en financiële administratie is er het kerkelijk bureau.

 pelikaankerk

4. Protestantse Gemeente van bijzondere aard Rondom de Pelikaankerk

De Pelikaankerk neemt een zelfstandige positie in binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

5. Protestantse Gemeente Leeuwarden – Huizum

Kurioskerk

Oase

De Protestantse gemeente Leeuwarden – Huizum heeft twee wijkgemeenten West ( Kurioskerk) en Oost ( de Oase).

Wijkgemeente Huizum – West neemt de Bijbel als grondslag voor het leven en gelooft dat het mooiste geschenk dat de mens ooit ontving is dat God zelf, in Jezus Christus, naar de aarde kwam.

In de Kurioskerk vinden ze het belangrijk om een hechte, open en gastvrije gemeente te zijn. Daarom organiseert men naast de zondagse erediensten allerlei activiteiten die zorgen voor groei in het geloof, samenbinden en gemeenteopbouw.

Eenzaamheid is één van de grote problemen van onze tijd. Als gemeente proberen ze daar, hoe klein ook iets aan te doen en zijn er de koffieochtenden.

De Protestantse Gemeente Huizum – Oost wil een Christelijke gemeenschap zijn die

 • Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom;
 • Ruimte schept voor veelkleurigheid,
 • Oecumenisch is ingesteld en dus;
 • Zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
 • Gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe;
 • Concrete projecten steunt en ontplooit ;
 • Zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom;
 • Veel aandacht schenkt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

 

6. Protestantse Gemeente Goutum C.A

Deze groeiende gemeente bestaat ondertussen uit ruim 600 adressen. Met inachtneming van het eeuwenoude erfgoed uit de oecumenische traditie van de kerk en de protestantse in het bijzonder, probeert deze kerk een eigentijdse gemeente te zijn, die open staat voor wat er hier en nu in kerk en wereld gaande is. Daarbij oriënteert men zich op wat van Godswege in de Heilige Schrift is geraden en door Jezus Christus voorgeleefd en door de Heilige Geest wordt ingegeven. Deze instelling brengt met zich mee, dat de verschillende gaven van alle leden in de kerk er wezenlijk toe doen en dat ieders inbreng van harte gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

7. Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden

Lutherse kerk  Nieuwe Oosterstraat Leeuwarden

De lutherse gemeente wordt in de kerkdiensten gekenmerkt door een rijke liturgische traditie. Ze wordt ook wel eens de  “zingende kerk” genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, in de cantorij en in de gemeentezang, een wezenlijk deel van de eredienst is. Een ander element van de Lutherse traditie is een klimaat van vrijheid, dat geworteld is in de opvatting dat een ieder zijn of haar eigen  geloofstraditie met God heeft en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussen beiden te komen. Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor een ieders eigen manier van geloven.

In 2017 is de Lutherse Kerk, de enige in de provincie, na een  van de ingrijpende restauratie weer open gegaan voor gebruik. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1774.

Door de restauratie zijn ook de fundamenten van de eerste kerk ontdekt. Er was tot dan toe alleen een pentekening van de oude kerk uit 1681 bekend. Nu is duidelijk dat de kerk 7 bij 16 meter groot was. De komst van die eerste Lutherse Kerk had nogal wat  voeten in de aarde. Dankzij de inspanningen van Jonkheer Andreas Möller, ritmeester van de stadhouder, kwam de kerk er. Zijn grafzerk, lang verborgen onder een luik, is nu permanent  onder beloopbaar glas zichtbaar.

Overigens dreigden de autoriteiten de nieuwe kerk van Müller vrijwel direct te laten afbreken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, en het verhaal gaat dat dit mede te danken is aan de ambassadeur van Zweden, de nieuwe bondgenoot van Nederland.

8. Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

De Remonstrantse gemeente Leeuwarden is een open gemeenschap en telt ruim vijftig leden en vrienden in de provincie Friesland. De actieve gemeente strekt zich uit van Drachten tot Harlingen, van Veenwouden tot Lemmer, van de Waddenzee tot de Stellingwerven.

de Remonstrantse gemeente komt samen in de Waalse Kerk.

De Remonstrantse Kerk is ontstaan in de 17e eeuw als reactie op de invoering van bindende belijdenisgeschriften door de synode van Dordrecht. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur. Er is geen vaste voor iedereen geldende belijdenis.

9. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vormen een landelijk kerkverband waarin Jezus en de Bijbel centraal staan. De kerk is ontstaan vanuit een gereformeerde traditie en heeft zo’n 267 plaatselijke gemeenten.

Op 1 Januari 2001 fuseerden de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Leeuwarden met die van Huizum en vanaf dat moment was er één gemeente ontstaan. De gemeente komt samen in De Morgenster.

In de Morgenster zijn er elke zondag twee kerkdiensten. Daar ontmoet men God en elkaar. Er worden psalmen, gezangen en andere liederen gezongen. De kerkgangers luisteren naar de Woorden van God door in de Bijbel te lezen en naar een uitleg door een dominee te luisteren. Omdat men de Bijbel zo belangrijk vindt, vormt de preek de kern van de dienst. Ook wordt er gebeden, voor elkaar, voor de gemeente Leeuwarden, het land waarin we wonen en voor de wereld. Dit doet men omdat we geloven dat God bestaat en naar ons luistert. Men dankt God voor alles wat we van Hem krijgen.

10. Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden

 

De CGK in Leeuwarden is ontstaan op 15 juni 1893. Het eerste kerkgebouw stond aan het Molenpad nummer 19. Later verhuisde de gemeente naar Wijbrand de Geeststraat nummer 20.

In Huizum stond het tweede kerkgebouw De Rank aan de Huizumerlaan. Veel gemeenteleden uit Huizum en omgeving bezochten hier de diensten. In de tachtiger jaren ontstond de behoefte aan één  nieuw kerkgebouw in plaats van de twee bestaande. De Rank werd afgebroken en op dezelfde plaats is de nieuwe Bethelkerk gebouwd.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De Hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dortse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

11. Evangelisatiepost Gereformeerde Gemeenten

In 1977 besloot het Deputaatschap voor evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten een nieuwe evangelisatiepost te openen in Leeuwarden. Tegenwoordig is deze gevestigd in Achter de Hoven, en is dhr. S. de Visser er werkzaam als evangelist. De evangelisatiepost is kerkelijk ondergebracht  bij de Gereformeerde Gemeente te Kampen.

De Gereformeerde Gemeenten vormen een orthodox protestants kerkgenootschap met iets meer dan 100.000 leden. In Nederland is het in omvang het derde protestantse kerkgenootschap na de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. De Gereformeerde Gemeenten oriënteren zich sterk op de theologie uit de tijd van de Nadere Reformatie. Het belangrijkste is dat de grondslag van het kerkverband is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God en de Drie formulieren van Enigheid.

12. Leger des Heils korps Leeuwarden

Het kerkgenootschap van het Leger des Heils is een Evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen : men wil actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en men weet zich daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat men als kerkgenootschap gelooft is samengevat in een geloofsbelijdenis.

Het Leeuwarder korps is gevestigd in de wijk Bilgaard waar ook de kledingwinkel is gevestigd.

De geloofsbelijdenis van het Leger des Heils komt voor een groot deel overeen met die van de protestants – christelijke kerken.

13. Oecumenische Basisbeweging

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden bestaat uit mensen die de Bijbelse traditie willen beleven in de werkelijkheid. Men wil woorden en daden toetsen aan de vraag wie gediend wordt: de machtige of de onmachtige. De gemeente komt samen in de Waalse Kerk.

14. Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

DG Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente en gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor hen op God vertouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord! Vanuit dit gemeentebesef, kiest men voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor hen betekent in God geloven echter  vooral een wijze van leven, een weg die je samen gaat in vreugde en vrede.

Kenmerkende uitgangspunten van Doopsgezinden ( aangepaste versie uit: Aangeraakt door de Eeuwige).

 1. fundament: wij bouwen op het fundament dat er al ligt – Jezus Christus zelf – ( 1 Kor. 3: 10, 11), die we navolgen op onze levensweg. De bron van ons leven en ons gemeenteleven in Gods scheppend en bevrijdend handelen, waarvan de Bijbel getuigt.
 2. Mondigheid: door samen te luisteren naar en te spreken over de Bijbelse verkondiging verdiepen wij ons geloofsleven. Zo vormen wij als Kring van gelovigen een gemeente. Het gebouw noemen we kerk of vermaning.
 3. Vrijheid in geloven: wij zijn aan elkaar gelijk in verstaan en uitleg van de Bijbelse verkondiging en worden wel ondogmatisch genoemd. Wij vermanen ( erbij roepen) en bemoedigen elkaar. In het licht van de Eeuwige zijn we verdraagzaam ten opzichte van woorden en daden van onze zusters en broeders. Ieder schrijft een eigen belijdenis.
 4. Woord en daad: voor ons zijn geloofswoord en geloofsdaad gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gevraagde persoonlijke belijdenis aan ieder die wil toetreden is een daad gevat in woorden. Wij streven naar eenvoud en dienstbaarheid in het leven ( Jac.1: 22).
 5. Doop van mondige mensen: wij dopen volwassen mensen op grond van een eigen, bewuste keuze, vervat in een persoonlijk belijden van geloof. We dopen met respect voor elders gedoopten.
 6. Priesterschap van alle gelovigen: wij kennen geen kerkelijke ambten: een ieder kan zich als levende steen inzetten voor de opbouw van de gemeente. ( 1 Petrus 2: 4 – 9 ).
 7. Niet overtuigen, maar getuigen: wat we waardevol vinden, daar willen we vanuit ons hart van getuigen. Wij menen niet zelf absolute waarheid te bezitten, maar willen met anderen zoeken naar verdere geloofsverdieping, waarbij de ander in haar of zijn waarde wordt gelaten. ( Jer. 31: 33).
 8. Geweldloosheid: wij hebben vanouds geweld afgewezen. In navolging van Jezus is het werken aan vrede en gerechtigheid een kerntaak ( Mat. 5,6,en 7).
 9. Open naar anderen: wij willen een gastvrije gemeente zijn; onze maaltijd van enigheid staat open voor ieder die zich met ons verbonden voelt in Christus.
 10. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee : ( Mat. 5: 37). Onder verwijzing naar de tekst uit Mattheus hebben doopsgezinden het afleggen van de eed geweigerd. Niemand, ook God niet, kan verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van onze getuigenis. Alleen wijzelf dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Het werk en Leven van de Friese reformator Menno Simonsz speelt een belangrijke rol in het gemeenteleven van de Doopsgezinde kerk.

De Doopsgezinde Kerk ( Vermaning) in Leeuwarden staat aan de Wirdumerdijk. Vroeger stond hier een houten kerk, deze is in 1680 vervangen door een stenen gebouw, dat in 1760 buiten gebruik werd gesteld en werd vervangen door het huidige gebouw. ( uitgebreid in 1850).

15. Baptistengemeente De Parkkerk in Leeuwarden

Op 14 januari  1896 werd de Baptistengemeente van Leeuwarden geïnstitueerd. De bijeenkomsten vonden in het begin plaats in de Weerklank – Hulstbuurt, daarna op verschillende plaatsen, tot op 5 januari  1913, de eerste diensten in het nieuwe lokaal aan het Noordvliet 13 werden gehouden. Een aantal jaren daarna moest dit pand verlaten worden. In september 1924 werd de nieuwe kerkzaal aan het Noordvliet 11 in gebruik genomen.

De eerste eigen voorganger, Ds. F.E. Huizinga, werd op 17 maart 1930 beroepen. Op 20 mei 1934 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw aan het Hoogpad ( later veranderd in M.H. Trompstraat). De gemeente is vele jaren in dit kerkgebouw samengekomen.

In 1996 werd de voormalige gereformeerde Parkkerk aan de Jan van Scorelstraat, gekocht. Op 15 december 1996 hield de gemeente haar eerste kerkdienst in de Parkkerk.

Het aantal leden van de gemeente varieerde van 16 in het begin tot 292 in 1970. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 155 leden en 50 vrienden, kinderen zijn hier nog niet bij inbegrepen.

Baptisten geloven net als andere christenen dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij door God naar de aarde werd gestuurd om mensen te redden. Door Zijn lijden en sterven en door Zijn opstanding, maakte Jezus het mogelijk om contact met God te hebben.

Het baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor “dopen” of “onderdompelen”. De doop vindt bij Baptistengemeenten plaats op de belijdenis van het geloof in Jezus Christus. Baptisten benadrukken dat de mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods Liefde. Door zich te laten dopen geeft iemand uitdrukking aan zijn of haar persoonlijke relatie met Jezus.

De dopeling zegt eigenlijk : ik wil met U, Jezus verder en mijn oude leven zonder U laat ik hier in dit doopbad achter. De doop is een teken van het begin van een nieuw leven met God. Een paar keer per jaar worden er in de Parkkerk mensen door onderdompeling in het doopbad gedoopt.

De doop is in de Parkkerk dus een reactie op geloven in Jezus. Echter voorop staat dat iedereen welkom is in de Parkkerk. De gemeente bestaat naast gedoopte leden uit een grote groep vrienden. En ook gasten zijn van harte welkom.

Een ander kenmerk van een Baptistengemeente is dat de plaatselijke gemeente zelfstandig is.  Tegelijk  weet de Parkkerk zich verbonden met andere gemeenten. Samen met ongeveer 90 Baptistengemeenten is de Parkkerk aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De Unie is een samenwerkingsverband om samen sterker te staan in bijvoorbeeld zending en evangelisatie, de opleiding van voorgangers en gemeenteopbouw.

(filmpje op: baptitsen.nl/over/wie-zijn-baptisten   video’s Ds. Anne de Vries vertelt, afl. 2 gelovig gedoopt ( Leeuwarden).

16. De Wijngaard vrije baptistengemeente Leeuwarden

De Wijngaard is in 1994 door gemeentestichtend werk van Ds. Orlando Bottenbley opgericht. De eerste tien jaar is Ds. Paul Plug voorganger geweest in de Wijngaard. In de jaren die volgden was de functie voorganger vacant. Vervolgens is Richard Santinge in 2007 beroepen. De gemeente komt samen in het nieuw aangekochte gebouw aan de P.J.Troelstraweg. De Wijngaard is onderdeel van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) in Nederland.

De visie van de Wijgaard is : “Koninklijk leven op de plaats waar je bent”.

De gemeente investeert voortdurend in een persoonlijke relatie met God en hoe deze relatie vorm krijgt binnen gezin, werk, kerk en wijk dorp/stad . Op deze wijze worden mensen uitgedaagd om persoonlijk vorm te gaan geven aan discipelschap ( regiefunctie). De lokale kerk functioneert hierbij als een bronplaats van ontmoeting, inspiratie, toerusting. ( Efeze 3: 14 -21).

17. Rehoboth ( zevende- dag – Baptisten)

Deze christelijke gemeente weet en voelt zich sterk verbonden met het Joodse Volk, het land Israël en de Bijbels- Joodse wortels van het geloof. De gemeente viert de Sjabbat, de zevende dag ) de zaterdag). Ook  viert de gemeente in gehoorzaamheid aan Gods Woord de Bijbelse feesten. De betekenis van de Hebreeuwse  naam Rehoboth is `ruimte´ of ` verruiming`. Het betekent ook dat God een plaats voor je heeft vrijgemaakt , waar iedereen welkom is. Er is tijdens de samenkomst ruimte om de Eeuwige te prijzen en te danken met gebed, muziek en dans, maar ook met vlaggen. Er is vrijheid om een `kippa`  een keppeltje of een Talliet een gebedsmantel te dragen.

De gemeente komt samen in gebouw Perspectief aan de Bleeklaan.

Perspectief

18. Adventkerk Zevendedagsadventisten

De Adventkerk staat in de Leeuwarder wijk Bilgaard.

De zevendedagsadventisten in Nederland waren afkomstig uit een kleine groep van zevendedagsbaptisten in het Oosten van Groningen. Meestal wordt 1887 aangegeven als het jaar waarin de Nederlandse adventkerk ontstond.

De kerk groeide langzaam. Na de Tweede Wereldoorlog bedroeg het aantal gedoopte leden in Nederland ongeveer 1500. Inmiddels is dat verviervoudigd en zijn er ongeveer 6000 leden.

Dat de kerk is gegroeid is, is ondermeer te danken aan kerkplanting. Dat is het scheppen van kleine nieuwe groepen die kunnen uitgroeien tot volwaardige gemeenten binnen het kerkgenootschap. Een andere reden is dat er leden vanuit het buitenland zich in Nederland vestigen.

De Adventkerk is een protestants kerkgenootschap en adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Daarom kiezen ze er voor om op zaterdag  Sabbat samen te komen. De Nederlandse Adventkerk richt zich op drie kernwoorden, optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

De belangrijkste verschillen tussen de gevestigde kerken en de zevendedagsadventisten omvatten de visie op de blijvende geldigheid van de wetten van God in het Oude Testament die toen golden en nog steeds voor hedendaagse orthodoxe joden gelden, en het in acht nemen van de wederkomst van Jezus.

Volgens de zevendedagsadventisten zijn de wetten van God uit het Oude Testament, daarmee verwijzend naar de tien geboden nooit door Jezus afgeschaft, maar gelden ze nog steeds voor alle mensen die geloven in God. De Zevendedagsadventisten houden zich dan ook aan de spijswetten zoals die beschreven staan in Leviticus 11.

19. VEG Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden

VEG Leeuwarden is een vrij kleine maar toch een leuke mix van oudere en jongere christenen. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

De kerk is zowel via Zuidvliet 14 als via Molenpad 5 te bereiken.

De Vrije Evangelische Gemeente in Leeuwarden is een vrije gemeente, die wil leven naar het Evangelie van Jezus Christus, die grote waarde hecht aan een goede onderlinge band en ruimte voor elk die in saamhorigheid God en de naaste wil dienen. Zij heeft hart voor de jeugd, het werk van zending en evangelisatie en hulpbetoon dichtbij en ver weg. Zij is (evenals veel andere niet- hervormde gemeenten in ons land)ontstaan in de 19e eeuw. Zij werd op 5 december 1858 gesticht. Aan haar wieg stond een bekende Nederlander: Ds. Jan de Liefde. In 1855 zond de Vereniging tot Heil des Volks evangelist Koos Holleman naar Leeuwarden. Hij werd de ziel van een bloeiend jeugdwerk, werd predikant van de gemeente, leidde evangelisten op en stuurde ze, voorzien van een groot aantal Bijbels, uit over Friesland.

De eerste jaren vonden de kerkdiensten plaats op een zolder van een aardappelpakhuis, dat als kerkzaal werd ingericht. Dit kerkje bevond zich ten Noorden van het Vliet.

20. Opstandingskerk Leeuwarden

De Opstandingskerk (Volle Evangelie Gemeente) in Leeuwarden gebruikt de Bijbel als leidraad, het geopenbaarde Woord van God en de gemeente wil zich laten leiden door Zijn Geest.

Iedereen is welkom, de Opstandingskerk is er voor mensen die zoeken naar een christelijke gemeenschap.

Opstandingskerk

De Opstandingskerk is lid van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten VPE, en is gevestigd in de wijk Achter de Hoven.

21. De Salvator

De Salvator is gevestigd aan de Archipelweg, en was tot 1994 in gebruik als Gereformeerde Kerk. Nu is er een evangelische gemeente gevestigd. De Salvator heeft als doel om de naam van Jezus Christus te verheerlijken en te verkondigen op een aanstekelijke en aantrekkelijke wijze zodat onkerkelijke mensen worden aangesproken.

22. Gemeente ELIM

Elim is aangesloten bij het VPE het verband van Volle Evangelie gemeenten en Pinkstergemeenten.

De samenkomsten worden gehouden in de voorhof, Huizum dorp 73.

de Voorhof

23. Pinkstergemeente Bethel

Sinds 1968 is de Bethelkerk in Leeuwarden een multiculturele Bijbelgetrouwe gemeente, die na gevestigd te zijn op diverse locaties in de stad nu een eigen kerkgebouw hebben aan de Julianalaan 2.

Het doel van de gemeente is om Jezus Christus, Heer, Heiland en komende Hemelbruidegom te verheerlijken door zang, Woord en gebed in de erediensten met aansluitend het Heilige Avondmaal.

De gemeente gelooft

 • Dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is
 • In de drie – eenheid Gods, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest
 • In het verlossende werk van Jezus Christus
 • In de doop door onderdompeling in water
 • De doop in de Heilige Geest, en het spreken in tongen
 • Dat het Woord van God ook een Bruidswoord is en dat Hij Zijn eigendommen vormt tot Zijn bruid door het reinigende en heilig makende Woord van God en de Heilige Geest.
 • In de genezing en vrijmaking van de gehele mens naar geest, ziel en lichaam.
 • Dat aan de hand van de Tabernakelstudie de gemeenteleden het geestelijk leven kan toetsen.
 • Dat God werkt in en vanuit Zijn gemeente.

Julianalaan Bethel pinkstergemeente

24. De Goede Haven

De Goede Haven droomt van een kerk waar mensen een passie hebben voor God en mensen.

Een kerk die relevant is voor de samenleving en haar omgeving. Gericht op blijvende verandering van mens en maatschappij. Een kerk waar mensen vol zijn van passie en energie. Waar mensen geaccepteerd worden om hoe ze zijn. Een plaats vol visie die mensen hun thuis noemen. Een plaats waar in mogelijkheden wordt gedacht. Waar hoop en geloof niet alleen maar woorden zijn.

Dromen van een kerk waar kinderen graag naar toe gaan en waar ze kunnen spelen en blij zijn.

Waar ze worden geprikkeld om in zichzelf te geloven en dat wat ze bijzonder maakt! De droom van een kerk waar vrouwen vrouw zijn en mannen echte mannen zijn. Een kerk die goed nieuws heeft voor mens en maatschappij. Een plek waar mensen over waarden spreken die er toe doen. Een kerk die een erfenis in het leven van mensen wil achterlaten die telt. Een indruk achterlaten in levens van mensen en in de maatschappij op een manier zoals God dat echt bedoeld heeft.

Dromen van een kerk die blij maakt en je tot positieve gedachten en dingen zet.

Die je aanspoort en nooit remt. Een kerk die mensen verbindt en waar ze geven om elkaar. Een kerk die dromen realiseert en het onmogelijke durft te geloven.

De  Goede Haven komt iedere 1e, 3e en 5e zondag bijeen in gebouw Markant in de Leeuwarder wijk Zuiderburen.

25. Vergadering der Gelovigen Uitzicht gemeente

Archipelweg Leeuwarden

De Vergadering der Gelovigen ontstond rond 1830 in Engeland als reactie op de Anglicaanse Staatskerk van die dagen. Ze gaat terug op John Nelson Darby ( 1800 – 1882). Darby kwam tot het inzicht dat een uiterlijke organisatie helemaal niet belangrijk is. In de VG worden christelijke feestdagen niet gevierd, omdat de Bijbel niet spreekt van de instelling daarvan.

Net zoals andere VG gemeenten is Uitzicht een gemeente van christenen zonder vaste voorganger of predikant. Iedere  zondag is er een eredienst met avondmaalsviering. Daarbij nemen de mannen een sturende rol door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken, een lied geven of iets voor te lezen uit de Bijbel. Na een koffiepauze is er een tweede dienst met een toespraak.

Uitzicht beperkt zich in regelgeving en organisatie. Zo heeft de gemeente geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Ook geen vaste liturgie voor het verloop van de diensten. De vergadering der gelovigen is voorstander van een zekere mate van zelfstandigheid, d.i. eigen verantwoordelijkheid, voor iedere plaatselijke vergadering. Men is primair verantwoordelijk tegenover de Heer, niet tegenover overkoepelende organen of broeders met gezag.

26. Nieuw Apostolische Kerk Leeuwarden

De Nieuw Apostolische Kerk in Nederland maakt deel uit van een internationale kerk en ziet zich als deel van de kerk van Christus, die bestaat uit alle christenen die gedoopt zijn en Jezus Christus belijden.

Belangrijke kernwaarden van haar geloof zijn de zending van de apostelen in de huidige tijd en de spoedig verwachte wederkomst van Jezus Christus.

De Nieuw Apostolische Kerk is een orthodox chiliastisch kerkgenootschap, dat in Engeland en Duistland begonnen is. In Duitsland  scheurde deze kerk in 1878, en in Nederland ontstond er een schisma met de (meer vrijzinnige) Apostolische Kerk. Met name door de leer van het  “Nieuwe Licht” van apostel Krebs.

In Nederland telt de kerk ongeveer 10.000 leden, verdeeld over 63 kerkgemeenten. Wereldwijd kent de kerk ca. 9 miljoen leden in kerkgemeenten op alle continenten.

Tegenwoordig onderscheid de Nieuw Apostolische Kerk zich van andere, meer traditionele geloofsgemeenschappen door een grote ingetogenheid tijdens en stilte vóór aanvang van de dienst . De liederen die gezongen worden komen uitsluitend uit de eigen gezangenbundel van de NAK ( de kerk gebruikt eigen liederenbundels sinds 1907) en dat zijn vaak zelfgemaakte typisch apostolische teksten. Vaak wordt vierstemmig gezongen door de gemeenten. In grotere gemeenten zingt ook een koor tijdens de diensten op zondagmorgen en woensdag of donderdagavond. Samenzang vindt staande plaats.

De prediking wordt verzorgd door een priesterlijk ambt ( binnen de NAK zijn dit meestal mensen zonder theologische vorming). De prediking is weliswaar door de betrokken priester voorbereid,  maar niet op papier uitgeschreven. Hij gebruikt hiervoor een Bijbelgedeelte dat internationaal door de NAK leiding is voorgeschreven voor die bepaalde dag en over de hele wereld gelijk is.

Het hoofdkwartier van de Nieuw Apostolische Kerk bevindt zich in Zwitserland te Zürich. De “stamapostel” heeft de leiding over ongeveer twintig “districtapostelen” en “districtapostel helpers” en ca. 360 apostelen.

De Nieuw Apostolische Kerk in Leeuwarden is gevestigd aan de Emmakade, echter de kerk bezint zich op de toekomst van haar huisvesting. Restauratie is een optie, maar het kerkbestuur sluit een verhuizing ook niet uit, bijvoorbeeld naar nieuwbouw.

Nieuw Apostolische Kerk Leeuwarden, Emmakade.

27. Jehova’s getuigen Leeuwarden

Op bepaalde punten zijn de Jehova’s getuigen anders dan andere christelijke kerken, bijvoorbeeld dat de Bijbel leert dat Jezus Christus Zoon van God is, geen deel van de Drie – eenheid. Jehova getuigen geloven niet dat de ziel onsterfelijk is, en ook niet dat mensen die de leiding nemen in religieuze activiteiten een titel moeten hebben.

In Leeuwarden kwamen de eerste Jehova’s getuigen in de jaren dertig van de vorige eeuw. Er kwamen pioniers uit Duitsland die op de vlucht waren voor de nazi’s naar Nederland. Dat waren “volle tijd” werkers, die al hun tijd in het werk voor de gemeente staken. Sommigen begonnen hun werkzaamheden vanaf de boot “De Lichtdrager” in Dronrijp. Vanaf de boot hielden deze broeders en zusters velddiensttochten, later ontstonden de eerste gemeenten in Leeuwarden, Bolsward en Sneek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielden de getuigen “strooiacties” in de stad. De Jehova’s getuigen warden door de nazi’s verboden, maar zo probeerden ze toch door te gaan met hun werk. Kleine brochures werden bijvoorbeeld in sokken verstopt om mee te kunnen nemen. In het laatste oorlogsjaar werden de eerste bijeenkomsten gehouden in een woonhuis aan de Dahliastraat  in Leeuwarden.

In 1946 werden de eerste Getuigen gedoopt in de Noordzee bij Den Haag en in deze regio in een openluchtbad bij de Grote Wielen bij Leeuwarden. In die tijd werd ook nog straatwerk gedaan met sandwichborden. Vanaf 1972 huurde de gemeente een groot pand aan de Lange Marktstraat en in 1973 werd de gemeente voor het eerst in tweeën gesplitst. In 1979 kochten de Jehova’s getuigen een pand aan de Noorderweg. In 1984 werd de groep zelfs opgesplitst in drie gemeenten. Daarna volgde de nieuwbouw aan de Esdoornstraat. In het Nieuwe complex zijn twee woonappartementen opgenomen. Dat zijn woningen voor reizende opzieners, echtparen die langs verschillende gemeenten trekken om bij te dragen aan het gemeentewerk. Deze opzieners zijn gemiddeld drie jaar  werkzaam in een kring van ongeveer twintig gemeenten.

Koninkrijkszaal Esdoornstraat Leeuwarden.

De gemeenten worden ook toegerust voor de deur – aan – deur – acties. Moderne Getuigen , bedienen zich daarbij naast de Wachttoren ook van de website JW.org en van de bijbehorende Bijbel Apps.

Bij deze acties komt een groep van ongeveer vijftien mensen bij elkaar om het werk samen voor te bereiden . Het sociale leven speelt zich af bij de bijeenkomsten in de Koninkrijkszaal of  tijdens ontmoetingen bij elkaar thuis.

28. Ark of Covenant Church

Ze houden vele gebedsbijeenkomsten, hebben preken van minimaal een uur, zingen uitbundig en verwachten alles van God.

De Ark of Covenant Church ( Ark des Verbondskerk) bestaat al meer dan 15 jaar. Het begon ooit als een huiskamerbijeenkomst. Met de groter groeiende groep van kerkgangers vertrok men richting andere zalen en kerken in Leeuwarden onder andere de bijzaal en later de kerkzaal van gebouw Perspectief. Deze kerk moest zelfs nog  geluidswerende voorzieningen aanbrengen omdat de praiseband wel erg duidelijk bij de buren te horen was. Nu kerkt men aan het Zuidvliet.

De Ark of Covenant Church is een gemeente die gevormd wordt door een bont gezelschap van nationaliteiten.  Daarnaast is er ook een groeiend aantal autochtonen dat zich aansluit bij de Engelstalige gemeente.

Qua theologie is de gemeente glashelder. De bijbel beschouwt men als het onversneden Woord van God. Dat gelooft de gemeente van kaft tot kaft.

De gaven van de Geest, zoals profetie, genezing zijn een belangrijk onderdeel van de diensten. Wie er komt treft een vrolijke boel aan. De diensten op de zondagmiddag duren officieel twee uur, maar het loopt regelmatig uit.  Er wordt eerst een uur gezongen en dan volgt een uur preek.

29. Orthodox Eritrese Kerk Leeuwarden

De orthodox Eritrese Kerk in  Leeuwarden komt zaterdags bijeen in gebouw de Skelp aan de Huizumerlaan 19a. Voor de grotere kerkelijke feesten wijkt men uit naar andere ruimte, zoals de voormalige Koepelkerk. De orthodox Eritrese Kerk kent een totaal andere traditie dan wij in Nederland gewend zijn. Voor het betreden van de kerkzaal doet men de schoenen uit, omdat deze houding heilig is en dit wordt gefundeerd met het Bijbelse gegeven dat ook Mozes zijn sandalen uitdeed toen hij bij de brandende braamstruik stond. De kerkgangers dragen bij voorkeur witte kleding en dat wordt gefundeerd uit het boek Openbaring. Mannen en vrouwen zitten gescheiden in de kerkdiensten. Tijdens de diensten gaat bijvoorbeeld ook de Bijbel het heilige boek rond dat door de kerkgangers gekust wordt.

30. Russisch Orthodoxe Kerk

 Ook de Russisch Orthodoxe kerk komt bijeen in gebouw de Skelp, maar dan op zondag.

(zie onderstaande foto).

31. Evangelie Gemeente De Deur Leeuwarden

Evangelie Gemeente De Deur is in Leeuwarden ontstaan vanuit een kleine Bijbelstudie groep in Steenwijk 1978. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor. Eén van de mannen nam toen de leiding op zich, daarbij gesteund door de Amerikaanse Evangelist Wayman Mitchell, die hem steunde in het bouwen van de kerk, en die hem regelmatig liet deelnemen aan de halfjaarlijkse Bijbelconferenties die in Prescott werden gehouden. Zo werd de visie van Wayman Mitchell leidend. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangelie gemeente De Deur  in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese Bijbelconferentie. Op dit moment heeft De Deur in Nederland meer dan 50 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse kerk 25 kerken over de hele wereld.

Een bijzonder kenmerk in de gedachten van Wayman Mitchell is dat hij van mening is dat theologische studie overbodig is, zonde van de tijd. Tijd die je in zijn visie beter aan gemeentwerk kunt gebruiken.. verder is er veel aandacht voor gebedsgenezing.

Evangelie gemeente De Deur is gevestigd aan De Zwemmer in Leeuwarden.

32. De Christengemeenschap Leeuwarden Galileakapel

De Christengemeenschap is een beweging tot religieuze vernieuwing en wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek zijn naar een eigentijds manier van christelijk religieus bijeenkomen . Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards – vergankelijke, maar ook van de niet – zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is.

Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de “mis” of eredienst wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam “mensenwijdingsdienst” draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar ook net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van dit sacrament.

Galileakapel
De Christengemeente is geen protestants, geen Rooms Katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap. Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis ( Credo) en ook geen vaststaande geloofswaarheden ( dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en rituelen.

Het kerkgebouw van de Christengemeenschap in Leeuwarden staat op de plaats van het vroegere Franciscaner Galileaklooster, achter het laat middeleeuwse gerechtsgebouw de Kanselarij. Eind 16e eeuw werd de kerk van dit klooster aangepast voor de Hervormde eredienst. Tot in de jaren 30 van d vorige eeuw hadden de schippers hier hun dienst, gezeten op zelf meegenomen aardappelkistjes. In de volksmond heette het bouwwerk toen het aardappelkerkje. Na diverse andere gebruiksbestemmingen werd in 1987 de sloop verhinderd nadat de christengemeenschap onder leiding van mevrouw Lantsheer het gebouw aankocht. Daarvoor was sinds de eerste dienst in Leeuwarden in 1956 door Jacobus Knijpenga in meerdere ruimtes gecelebreerd, variërend van huiskamer tot nutsgebouw. Vanuit de gemeente Leeuwarden ontstonden later de gemeenten Groningen en Meppel.

33. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Leeuwarden

Afgekort is dit LDS Church.  Deze werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York. Haar grondlegger  was Joseph Smith jr. die kort daarvoor het Boek van Mormon had gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de kerk hun bijnaam Mormonen, hoewel ze officieel als Heiligen der Laatste Dagen worden aangeduid.

De kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 15 miljoen leden, waarvan er zo’n 48% regelmatig zouden deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten. Bijna 42% van alle leden woont in de Verenigde Staten. 13% van alle leden woont in de Staat Utah, waar zich ook de hoofdzetel van de kerk bevindt, namelijk in Salt Lake City. In Nederland zijn ruim 9100 leden. De kerk wordt gerekend tot het restaurationistisch protestantse christendom.

Het door deze kerk gepraktiseerde “dopen voor de doden” is een bijzonder kenmerk. De LDS vindt een gezonde levensstijl belangrijk, daarom gebruiken ze geen alcohol, drugs, tabak, koffie en thee. Wie nu Polygamie bedrijft kan geen lid meer zijn van de kerk. Binnen de kerk is het huwelijk, het gezin en kinderen heel belangrijk. Een bijeenkomst duurt ongeveer 3 uur en iedere zondag zijn er in de gemeente te Leeuwarden 25 á 30 leden aanwezig.

LDS Sophialaan Leeuwarden.