34. NIG Joodse Gemeente Leeuwarden

Waar je ook woont , er is altijd een Joodse gemeente in de buurt, zo ook in Leeuwarden. Deze Joodse Gemeente spreekt op lokaal niveau om voor Joodse belangen op te komen of de Joodse gemeenschap in Leeuwarden te representeren.

De Joodse gemeente te Leeuwarden is een kehila, die de hele provincie Friesland omvat. Op gezette tijden en in ieder geval op Hoge Feestdagen wordt de sjoel voor diensten gebruikt.

Het interieur van de sjoel is afkomstig uit Gorredijk. Gedurende vele jaren is er op zondagavond Gemara (Talmoed) les gegeven, die gevolgd werd door 6-8 personen. Kinderen krijgen les van rabbijn Shmuel Spiero, die ook graag les wil geven aan volwassenen.

De oorspronkelijke synagoge is in 1964 verkocht voor een symbolisch bedrag verkocht aan de gemeente Leeuwarden. De inventaris van die sjoel is overgebracht naar Kfar Batya, een jeugddorp in Israël, daar wordt het dagelijks gebruikt, dat stemt tot tevredenheid.

Leeuwarden was de zetel van de opperrabbijn van Friesland, Illustere namen daaronder waren: rabbijn Dusnus, rabbijn Rudelsheim, Davids en Levisson.

De archieven zijn ondergebracht bij het Rijksarchief, tegenwoordig Tresoar genoemd. Ook de Joodse bibliotheek van dhr. Fuks z.g. is daar ondergebracht. Dat omvat een schat aan Joodse boeken. De heer Fuks heeft dat aan Friesland geschonken omdat in Friesland zoveel onderduikers ondergebracht en gered zijn. De Joodse Gemeente is per e-mail te bereiken:  nigleeuwarden@live.nl

 

35. Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland Beth ha Tsafon ( PJG NN)

Bestaat uit een groep religieus, sociaal, cultureel en geestelijk in het volle leven staande Joden, die een Joods milieu hebben gezocht nadat  veel van wat hen vroeger samenbond was verdwenen en de verbondenheid met Israël alleen niet voldoende bleek.

Staande in de wereld van vandaag, met leren en lernen, met herinneren en gedenken, wil de progressief Joodse Gemeente Noord Nederland de brug zijn tussen het verleden en de toekomst tussen jong en oud, tussen traditioneel en progressief, tussen Israeli en gemengd gehuwden.

De PJG NN is en kleine enthousiaste Kehila die steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Sinds 2009 is rabbijn Tamarah Benima er rabbijn. Zij leidt de sjabbat ochtenddiensten, is pastoraal begeleider, de vraagbaak van bestuur, chazzaniet Tanja Nab en commissie eredienst.

In december 2005 tekende het bestuur een contract met de vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren om, zodra de restauratie van de sjoel in Zuidlaren gereed zou zijn, haar diensten daar te houden.

In december 2007 werd er verhuisd van Heerenveen, waar sinds 2000 de diensten werden gehouden naar Zuidlaren.

Synagoge Zuidlaren.

 

36. Turks Islamitische Gemeenschap ISN Ulu moskee Leeuwarden

Eind 70’er jaren werden de voormalige Turkse gastarbeiders zich bewust van het feit dat de kans op een structureel verblijf in Nederland ( als immigrant) groter was dan een terugkeer naar het land van herkomst. Met dat besef kwam ook het besef dat de voorzieningen voor moslims in Nederland niet toereikend waren. In iedere gemeente ontstonden initiatieven om als moslims bij elkaar te komen voor het gebed, voor het gezelschap en voor allerlei culturele activiteiten. In dit kader is ook De Islamitische Stichting Noord Nederland ( ISN) “ Ulu Leeuwarden”. ontstaan en verder uitgebreid.

De stichting is in het jaar 1980 gestart met het verzorgen van erediensten voor de Turkse gemeenschap in Leeuwarden. Voor deze datum vond de godsdienstoefening ongestructureerd en met name in de eigen familiekring plaats. Alleen op dagen en data die een bijzondere religieuze plaats innemen in de islam vonden georganiseerde vieringen plaats. Te denken valt hierbij aan de vastenmaand en het offerfeest. Met deze bewustwording wordt ook en zoektocht ingezet naar mogelijkheden om de eigen religieuze en ook culturele identiteit te handhaven. De reeds bestaande Turkse culturele vereniging ging zich, naast de culturele activiteiten meer toeleggen op de religieuze behoeften van haar leden. Het resultaat was dat de Turkse gemeenschap in 1993 er in slaagde om aan het Noordvliet in Leeuwarden een eigen pand te kopen. Maar in de jaren die hierop volgden, voorzag het pad niet alleen in de religieuze maar ook in culturele behoeften van de gemeenschap, en werd daardoor steeds meer een centrum voor culturele integratie.

ISN Ulu Leeuwarden is bijzonder trots op het feit dat de stichting vanaf het begin van haar bestaan een evenwichtige participatie heeft gekend van zowel mannen als vrouwen. En deze gelijke behandeling  heeft men niet alleen beperkt tot de gemeenschap van Turkse origine. Door de jaren heen heeft de stichting grote aantrekkingskracht uitgeoefend op leden met een andere culturele afkomst. Deze moskee kent een grote diversiteit. Mensen van Surinaamse, Irakese, Nederlandse, Bosnische, Arabische, Afrikaanse en Turkse afkomst beleven hun religie en culturele activiteiten gezamenlijk en in Harmonie.

Het huidige bestuur heeft als intentie de andere activiteiten in het pand aan het Noordvliet uit te breiden. Het pand is te typeren als een plek waarvan de deuren open staan. Het vertegenwoordigt een plek waar iedereen welkom is en zeer gewaardeerd wordt door de omwonenden en belangstellenden. Er worden regelmatig open dagen georganiseerd om omwonenden, andere culturen en gemeenschappen en – niet moslims voorlichting te geven omtrent het moslim geloof en cultuur. Ook wordt er door het bestuur nauw samengewerkt met een aantal kerken, stichtingen/verenigingen en instanties in Leeuwarden en omgeving.

Ulu Moskee Noordvliet Leeuwarden.

 

37. Masjied Assalam Leeuwarden. Stichting Marokkaans Religieus Centrum

De Moskeevereniging assalam maakt al sinds 1975 onderdeel uit van de Leeuwarder samenleving. De oprichters, een groep Leeuwarders met de Marokkaanse etniciteit, zagen Leeuwarden niet langer als een tijdelijke woonplaats maar als een thuishaven en er groeide een behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is.

In 1981 werd het pand aan de Oostergrachtswal door middel van subsidies gebruikt. Na enkele jaren werd de groep steeds groter en waren er moslims bijgekomen met andere etniciteit. ( o.a. Nederlandse,Somalische, Koerdische, Irakese  etc.). De moskee werd dan ook snel te klein. De gebedsruimte was veel te klein geworden om het aantal bezoekers te herbergen. Er was te weinig parkeerplek voor alle bezoekers.

In 1995 zijn de oprichters op zoek gegaan naar een andere ruimte, en in 1996 kon een gebouw aan de Esdoornstraat worden aangekocht en verbouwd tot Moskee. Deze moskee staat  los van enige subsidie van de gemeente.

Moskee Esdoornstraat

 

38. Soefi Centrum Friesland

Het Soefisme is de mystieke traditie binnen de islam. Deze mystiek ontwikkelde zich uit de islam zelf op grond van Koranteksten,maar vertoont ook invloeden uit de hellenistische wereld. Het doel was via een ascetische en meditatieve levenswijze de eenheid van alles te vatten en via liefde voor God met Hem te versmelten, waarbij de mens afstand heeft gedaan van aardse geneugten en van zijn ego. Het Soefisme ontstond in 7e en 8e eeuw in Sjiitische kringen, maar bloeide vooral in Soennitische samenlevingen. Het heeft een literaire en een poëtische traditie.

Soefi Centrum Friesland is een eigen stichting in Nederland, gelieerd aan verschillende nationale en internationale Soefi organisaties die voortgekomen zijn uit de boodschap van soefi mysticus Hazrat  Khan.

Men bedient zich van teksten rondom een thema vanuit de verschillende tradities en die leveren op hun eigen wijze een bijdrage aan het geestelijk leven. Teksten vanuit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme, Jodendom, Christendom, Islam en het Soefisme zijn bijdragen om met elkaar te verbinden.

Alle diensten worden gehouden in de Vrijmetselaarsloge Bij de Put 15 Leeuwarden.

Vrijmetselaarsloge Bij de Put Leeuwarden

 

39. Dansen van Universele Vrede ( Soefi dansen)

Lia Groen en Wyts Dijkstra organiseren Soefi dansen in de Michaëlschool in Leeuwarden .

( op de website http://dansenvanuniverselevrede.nl//filmpjes/  is filmmateriaal te vinden).

Deze Soefi dansen zijn eenvoudige, meditatieve, vreugdevolle kringdansen die de deelnemers in contact brengen met hun spirituele essentie. De deelnemers zingen sacrale teksten en liederen van over de hele wereld begeleid door levende muziek.

Het ontstaan van de dansen
De dansen werden eind jaren zestig ontwikkeld door Samuel L Lewis ( 1896 – 1971). Een Soefi leraar en Rinzai Zen meester, die ook het Hindoeïsme, het Jodendom en het Christendom diepgaand had bestudeerd. Hij werd geïnspireerd door de leringen van Hazrat Inayat Khan, die het universeel Soefisme van India naar het westen bracht en door Ruth St. Denis, de “moeder” van de moderne dans. Zijn doel was vrede op de wereld: “ Peace trough the Arts”. Op zeventigjarige leeftijd ontwikkelde hij loopoefeningen en sacrale dansen en danste hij met de hippies in Golden Gate Park  in San Francisco. Samuel Lewis ontwikkelde circa 50 dansen en sinds zijn overlijden zijn overal ter wereld nieuwe dansen ontstaan.

Een visioen
Samuel Lewis geloofde dat wanneer mensen samen zouden eten, dansen en bidden er vrede op de wereld zou zijn. Niet lang voor zijn overlijden kreeg Samuël Lewis een visioen waarbij hij een klein beekje zag dat iets verder bergafwaarts een riviertje werd en iets verder aanzwol tot een bruisende rivier met verschillende zijarmen. Toen de rivier in het dal was aangekomen was de stroom zo sterk dat hij niet kon worden tegengehouden en hij stroomde verder naar de oceaan. Nu, meer dan 35 jaar later, is het visioen volledig werkelijkheid geworden. Op alle continenten, van Hawai tot Rusland en van Nederland tot Nieuw – Zeeland, zijn dansgroepen ontstaan en steeds komen er weer nieuwe groepen bij. Er zijn nu zo’n 500 dansen en nog steeds krijgen geïnspireerde dansleiders weer nieuwe dansen door.

Dansen van deze tijd, wereldwijd.

Deze   vorm van dansend beleven spreekt veel mensen aan en past in een steeds kleiner wordende wereld, waarin we oog krijgen voor de grote wereldwijde rijkdom aan tradities. Het al dansend zingen van heilige teksten, mantra’s , native chants en liederen uit alle verschillende culturen van de wereld, vaak op traditionele melodieën is een manier om op eigen wijze in contact te komen met onze innerlijke spiritualiteit en die ook in anderen te herkennen. De dansen zijn niet gebonden aan een speciale traditie, maar dragen een universeel en interreligieus karakter. Door de vrede in je eigen hart te ervaren kun je die ook in anderen gaan zien en zo een steentje bijdragen aan vrede in de wereld.

Samuel L Lewis

 

40. Hindoeïsme Sanatana Dharma

De meeste Hindoes in Nederland zijn Surinaamse Hindoestanen die van Indiase oorsprong zijn.

Er zijn twee hoofdstromingen te onderkennen: Sanatana Dharma en Arya Samaadj.

Meer dan 200 jaar geleden werd de term “Hindoe” gebruikt door de Perzen. Hiermee duidden zij het volk aan dat ten oosten van de rivier de Indus woonde ( het huidige Pakistan). Het Hindoeïsme is duizenden jaren geleden ontstaan in India. Dit geloof staat mensen toe hun godsdienstplichten op veel verschillende manieren te vervullen. De naam Hindoeïsme hebben  westerse geleerden aan de godsdienst gegeven. Bij Hindoes zelf wordt gesproken van Sanatana Dharma, hetgeen “ eeuwige wet” betekent.

Ontstaan van het Hindoeïsme
De ontstaansgeschiedenis begint in het dal van India, meer dan 4000 jaar geleden. De oude beschaving werd rond 2000 jaar voor de komst van Christus teniet gedaan door invallen van zogenaamde Ariërs, die vanuit het noord – westen van India binnenkwamen. De vermenging van het geloof van deze twee volkeren vormt de basis  van het Hindoeïsme. Rond 1920 vonden archeologen de resten van de steden Harrapa en Mohenjo Daro. Van beide steden vonden ze de Citadel, het fort op een heuvel. De Citadel werd gebruikt als tempel en zetel van de regering.

Goden van de Hindoe beschaving
Hindoes geloven in de macht van de ziel, de Geest: Brahman. Die is overal aanwezig. De godinnen en goden vormen de verschillende vormen van Brahman. De schepper is de god Brahma, de beschermer is Vishnu en de verwoester is Shiva. De goden worden ook vaak afgebeeld met  meerdere gezichtenof meerdere armen. Wanneer men een beeld van Brahma ziet betekenen de vier gezichten  de vier windrichtingen waarover hij heerst. De armen houden vaak boeken vast, de drinkfles van de Sadhoe,  de heilige man en/of rozenkrans. De vrouw van Brahma is Saraswati, de godin van de kunst, de muziek, en de literatuur. Vishnu is de beschermer van het heelal. Zijn vrouw de godin Lakshmi.

Volgens de leer van Sanatana Dharma is Vishnu tien keer op aarde geweest om die te redden. Hij kwam steeds in een Avatar, een andere vorm. De dansende Shiva is de stromende energie. Hierdoor ontstaan dag en nacht, geboorte en dood. De dansende Shiva danst ook de onwetendheid weg. Duizenden andere goden en godinnen vergezellen de belangrijke goden. De belangrijkste twee zijn in de leer van Sanatana Dharma twee van Vishnu’s Avatars: Rama en Krishna. Rama is de ideale, dappere en vriendelijke mens.   Krishna heeft een ondeugend karakter en is een held. Surya is de god van het licht en de warmte. Hij komt elke dag opnieuw op zijn zegewagen. Ushas is de godin van de dageraad.

 

41. Arya Samaj

Arya geloven niet in Avatars  maar  in de gedachte dat god alles van boven regelt. Ze hechtten aan de Veda’s . naast de Veda’s zijn er geen andere heilige geschriften binnen de Arya Samaj.

De gemeenschap heeft de stichting Prasne opgericht. Dit is gedaan door tien Arya Samaj organisaties. Zij misten landelijke ondersteuning en begeleiding en hadden grote behoefte aan structureel onderling contact.

Prasne wil de spreekbuis zijn naar ministeries en overheden en overige instanties. Tegelijkertijd wil Prasne binnen de Hindoestaanse gemeenschap optreden als overkoepelend orgaan en zich samen met de lidorganisaties inzetten voor onder andere de jongeren, vrouwen en sociaal zwakkeren in de Hindoestaanse gemeenschap. Tevens wil Prasne dialogen tussen de diverse godsdiensten in Nederland bevorderen. Rechtvaardigheid, realisme en rationalisme gekoppeld aan een kritische geest vormen het karakter en de identiteit van Prasne.

 

42. stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi Leeuwarden

In Leeuwarden zijn tal van maatschappelijke organisaties actief, voornamelijk op religieus gebied. De stichting cultureel centrum Mahatma Gandhi heeft de wens om een eigen cultureel centrum te realiseren. Daarnaast streeft men naar een herkenbare Hindoestaanse organisatie die de belangen van de gemeenschap in het openbaar en extern behartigd.

Dit centrum zal worden gevestigd in het voormalige buurthuis van Oldegalileën – Bloemenbuurt.

Oldegalileën

 

43. Bharti Bahwan woongroep van Hindoestaanse senioren Ludinga 105 Leeuwarden

De wens was er al even en meerdere pogingen om een dergelijke woongroep te vormen mislukten, omdat er geen geschikte locatie kon worden gevonden. Toen woningcorporatie Woon Friesland boven het nieuwe winkelcentrum in Bilgaard appartementen bouwde, zagen de Surinaamse Leeuwarders opnieuw een kans, ditmaal met succes.

44. Boeddhisme

Het Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha, de “ historische Boeddha” , die in de 6e en 5e eeuw voor de komst van Christus in het Noorden van India leefde. Boeddhisme ontstond uit religieuze tradities, en in interactie met ritualistische en ascetische stromingen binnen het Brahmanisme, een van de voorlopers van het huidige Hindoeïsme. Boeddhisten geloven dat men bevrijd kan worden uit de cirkel van wedergeboorten door het volgen van de door de Boeddha onderwezen “ middenweg”. De belangrijkste aspecten van deze middenweg zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, het zich ethisch gedragen, en het ontwikkelen van de geest. Tegenwoordig telt het Boeddhisme wereldwijd ongeveer 145 miljoen aanhangers.

 

45. Sangha Leeuwarden ( Mindfullness in de traditie van Tich Nath Hanh)

Tich Nath Hanh is een verbannen Vietnamese Boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver die in Frankrijk woont. ( Tich is een titel die “eerwaarde” betekent).

Hij verliet als 16 jarige zijn ouderlijk huis om zen monnik te worden. In het  begin van de jaren zeventig richtte hij een stichting op die onder andere dorpelingen hielp met de wederopbouw van gebombardeerde dorpen. Ondanks ernstige politieke tegenwerking was hij in deze tijd ook de oprichter van de Boeddhistische Universiteit in Vietnam.

Na een bezoek aan de VS en aan Europa in 1966 ( hij bezocht ook Nederland) werd hem de terugkeer naar Vietnam geweigerd. Dat was het begin van zijn ballingschap, waarover hij veel aangrijpende gedichten heeft geschreven.

De Sangha Leeuwarden bestaat uit een groep mensen die oefenen in de Boeddhistische traditie van Tich Nath Hanh. Klein begonnen en langzaam gegroeid. Al meer dan tien jaar vormen ze met elkaar de Sangha Leeuwarden.

De Sangha vindt het een grote vreugde om samen met anderen in stilte en aandacht te kunnen zitten, lopen en genieten van een kopje thee met een koekje. Tegelijkertijd geeft de collectieve energie van mindfullness van de Sangha  de mogelijkheid om minder plezierige gevoelens onder ogen te zien en te halen.

De Sangha telt ongeveer twintig mensen. Er is een kleinere kerngroep, die praktische zaken regelt en de avonden inhoudelijk vorm geeft. Andre Sangha leden leveren ieder op hun eigen unieke manier hun bijdrage aan de Sangha.

De Shangha komt eens per twee weken bij elkaar  op maandagavond 19.30 tot 21.15 in het buurthuis in de Oranjewijk.

 

46. Diamantweg Boeddhisme Leeuwarden ( P.J. Troelstraweg 185-B1)

Het Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu linie behoort tot één van de vier belangrijke scholen van het Tibetaans Boeddhisme. De meditatie methoden die worden gebruikt zijn allemaal traditioneel maar ze worden op een westerse wijze aangeboden.

De Boeddhistische groep Friesland mediteert wekelijks op woensdagavond, ook worden er regelmatig onderwerpen binnen het Boeddhisme besproken. Af en toe organiseert men een lezing door een Boeddhistische leraar. Dit is een goed moment voor verdieping en inspiratie.

De vlag van de Karma Kagyu linie

 

47. Do- Ngak Changchub Chöling / Us Thus

Us Thus is een in Friesland ontstane uitgeverij en retraitecentrum. Het doel van Us Thus pubicaties is het behouden en verspreiden van de lessen van Boeddha.   www.usthus.nl

48. Dharmahuis Leeuwarden

Centrum voor Zenmeditatie ( De Tuinen 15).

Het Zenboeddhisme is één van de Boeddhistische stromingen die meditatie beoefenen. Ook de filosofische / religieuze inzichten van Zen zijn van belang.

Het Dharmahuis biedt o.a.  cursussen, een doorgaande wekelijkse Zengroep, ochtendmeditatie en een studiegroep.

 

49. Bahai

Het Bahai geloof is een monotheïstische religie die in de negentiende eeuw gesticht is door

Bahá  U” lláh in Perzië (Iran) en de geestelijke eenheid van de mensen benadrukt. Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer zeven miljoen Bahai’s in meer dan tweehonderd landen en gebieden.

De Bahai leringen benadrukken de onderlinge eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Religieuze geschiedenis wordt gezien als een ontvouwing van waarheid met behulp van een aantal goddelijke boodschappers, manifestaties van God genoemd, die elk een religie hebben gesticht afgestemd op de behoeften van hun tijd. Onder deze boodschappers zijn Abraham, Krishna, Boeddha, Jezus en Mohammed de bekendste. Voor de Bahai is de meest recente en belangrijkste  boodschapper Bahá Ü”lláh.

Bahai’s geloven dat elke boodschapper sprak over de volgende en dat de Bahai leer, met het leven van de stichter als proef op de som, de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervult. Volgens de Bahai’s is de mensheid betrokken bij een voortdurend, noodzakelijk en geleidelijk proces naar verstandhouding, vrede, gerechtigheid en eenheid op wereldschaal.

Geloof
Aan de basis van alle Bahai leringen staat het idee van de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. Uit deze stellingen komt de overtuiging dat God periodiek Zijn wil openbaart door middel van goddelijke opvoeders, waarvan het doel is het karakter van de mensheid te transformeren en onder degenen die de boodschap accepteren, morele en spirituele kwaliteiten ontwikkelen. Religie wordt dus gezien als geordend, verenigd en progressief.

God
De Bahai geschriften beschrijven een enkele persoonlijke, ontoegankelijke, alwetende, alomtegenwoordige , onvergankelijke, en almachtige God. , die de schepper van alle dingen in het universum is. Het bestaan van God en het universum worden beschouwd als eeuwig, zonder begin of einde. Hoewel rechtstreeks  ontoegankelijk , wordt God toch gezien als bewust van de schepping, met een wil en doel. Die worden uitgedrukt door boodschappen die manifestaties  van God worden genoemd.

Nederland
In Nederland begint de geschiedenis van de Bahai gemeenschap in de periode 1912 – 1917. Er is niet veel bekend van de Bahai’s uit die tijd en er was geen registratie. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er enkele Bahai’s uit de VS en Iran in Nederland wonen. In 1948 werd in Amsterdam de eerste plaatselijke Raad gekozen. In Nederland zijn er ongeveer 1300 Bahai’s in 178 gemeenten. Momenteel zijn er in Nederland 31 plaatselijke Raden.  Er is een contact adres in Leeuwarden en ook in Reduzum.  Op de foto Bahai centrum Haifa.

50. Humanistisch Verbond Fryslân

In 1973 verscheen er een beginselverklaring waarin het Humanistisch Verbond drie elementen van het levensbeschouwelijk Humanisme weergeeft

  • De grondslag: het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.
  • De maatschappelijke component: het Humanisme is een politiek – moreel streven.
  • De persoonlijke component: het Humanisme omvat het streven naar een goed, mooi en zinvol leven.

De afdeling Fryslân organiseert regelmatig activiteiten zoals cursussen, lezingen en debatten. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom.

51. Rozenkruizers Orde A.M.O.C. Leeuwarden Pronaos It Ljocht

Doel en werkwijze

Het belangrijkste doel van een mystieke leerling is in harmonie te leven met zijn innerlijke zelf, met zijn medemens en met het Hogere. Het uitgangspunt van de orde is dualiteit. De mens heeft een uiterlijke en innerlijke kant, die elk hun eigen voedsel nodig hebben. Tijdens de opvoeding en de reguliere  scholing worden voornamelijk het stoffelijk lichaam en het denkvermogen getraind. De aandacht voor de innerlijke wereld blijft meestal achter. De orde stelt belang in het evenwicht tussen de drie innerlijke polen. Zij geeft haar leerlingen een methodische ondogmatische manier om hun spirituele kant te ontwikkelen. De harmonie in de menselijke persoonlijkheid kan slechts voortkomen uit het evenwicht van alle menselijke vermogens.

Door afgestemd te blijven op de hoogste beginselen in de natuur of het universum, het kosmische, God, of een andere term komen verstand, gevoel en intuïtieve ontvankelijkheid in evenwicht. En dat is nodig, want ze zijn immers onderdeel van die natuur. Uit afstemming ontstaat harmonie, een voorwaarde die aan elke soort van positieve voortgang in de wereld ten grondslag ligt en terug te vinden is in alle manifestaties in de natuur.

De orde kent een aantal methoden om het gestelde doel te bereiken

  • Contemplatie: het bespiegelen van ideeën.
  • Concentratie: het vormgeven van ideeën door wilskracht
  • Meditatie: het loslaten van ideeën.

De Rozenkruizers Orde  A.M.O.R.C. is vooral bekend onder de naam Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis. Al in het oude Egypte waren mystieke scholen een gegeven, ook in de Romeinse tijd was het een religieus gegeven.

Afdeling Leeuwarden Pronaos It Licht komt regelmatig bijeen in het ODD Fellowhuis aan de Emmakade.

 

52. Theosofische Vereniging Centrum Broederschap Leeuwarden/ Wolvega

Wat is Theosofie? Het woord Theosofie is afgeleid van Theos – Sophia ( Grieks) en betekent goddelijke wijsheid. Deze wijsheid verwijst naar Grote waarheden die in de loop der tijd door wijze mensen zijn ontdekt en die verborgen  in Mythen, legenden en religieuze verhalen zijn doorgegeven. Deze grote waarheden laten in bedekte termen de grondbeginselen van het bestaan zien.

Er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, daar kunnen mensen met hun denken niet  bij. In verschillende godsdiensten noemt men dit beginsel God. Maar in feite gaat het om een universele werkelijkheid, die niet benoemd kan worden, om Dat wat er was, vóór dat er iets was. Uit deze onbekende en onkenbare Bron is het Zijn, het Leven voortgekomen.

Heel belangrijk is het gegeven dat al het bestaan één is, m.a.w. er ligt een fundamentele eenheid ten grondslag aan al het leven.

de bijeenkomsten van deze Theosofische Vereniging vinden plaats twee keer per maand, op een maandagmiddag vanaf 14.30 uur te Wolvega.

53. Vrijmetselarij

De vrijmetselarij is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar geestelijke  en morele verheffing, onderliggende waardering en wederzijdse hulp. Haar leden worden vrijmetselaren genoemd.  De leden onderling spreken elkaar aan met broeder (of zuster in de gemengde of vrouwelijke vrijmetselarij.  Het is het grootste genootschap met rituelen en is wereldwijd verspreid.

De vrijmetselarij is een initiatiegemeenschap ( kent inwijding) wat haar in staat stelt de mens te doen veranderen en te verbeteren en geeft aan ieder de mogelijkheid om tot meer kennis te komen, om te Leren leren, om te leren aanvoelen, om te leren delen met anderen, om te leren luisteren, zij het in alle discretie en  met het volste respect voor ieders leertempo. Aangezien zij noch een Kerk, noch een school is, hangt de Vrijmetselarij  geen enkele doctrine aan en kent zij geen dogma’s. zij wil verdraagzaamheid en wederzijds respect verdedigen.

De broederband van vrijmetselaars is een voorafspiegeling van een nieuwe Universalistische en Kosmopolitische wereld, waar mensen van allerlei sociale achtergronden, van alle rassen en standen, uit alle culturen toegelaten kunnen worden. De vrijmetselarij is een Universeel genootschap dat de broederlijkheid  onder alle mensen, de vervolmaking van de mens en de vooruitgang of evolutie van de mensheid beoogt.

De Vrijmetselarij gelooft essentieel in de maakbaarheid van de mens en de samenleving via een constant proces van verbetering en perfectionisme.

54. Loge De Friesche Trouw

Is in 1782 opgericht in Leeuwarden als twintigste vrijmetselaars Loge in Nederland. Twaalf vrijmetselaren besluiten hun eigen Loge te beginnen en deze wordt op 10 mei 1782 officieel  geïnstalleerd. Als embleem is gekozen voor een landman die een edelman de hand schudt, symbool voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.

“ De Friesche Trouw” is vandaag de dag de oudste en grootste vrijmetselaars Loge van het Noorden en heeft al twee andere Loges voortgebracht.

De Loge is gevestigd, Bij de Put 15.

55. Loge Fiat Lux

De Loge Fiat Lux, opgericht in 1939 is een zelfstandige Loge waar mannen en vrouwen  bijeenkomen en gezamenlijk te werken aan hun geestelijke ontwikkeling en persoonlijke vorming. Daarmee hopen zij, naar eigen vermogen te kunnen bijdragen aan een betere samenleving. De samenleving wordt hierbij gezien als een te voltooien bouwwerk , waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. De Loge Fiat Lux maakt, om dit wel te bereiken, gebruik van symbolen, rituelen en inwijdingen. Deze zijn gericht op het ervaren van de persoonlijke levensweg en beogen bewustwording van verschillende stadia in de geestelijke en persoonlijke ontwikkeling. De Loge werkt daarbij in het licht van een hoger beginsel symbolisch aangeduid als “ Opperbouwmeester van het Heelal”.

Loge Fiat Lux is ook gevestigd in Bij de Put 15.

56. Loge het Azuren Gewelf

Het Azuren Gewelf maakt als mannelijke vrijmetselaars Loge deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Opgericht in 1968, houdt zij haar bijeenkomsten in het ODD Fellowhuis aan de Emmakade zijdzijde in Leeuwarden.

Met tegen de 30 leden die in leeftijd variëren – de jongste circa 32, de oudste in de 90 – is het Azuren Gewelf een relatief kleine Loge. De sfeer is daardoor persoonlijk, informeel en vriendschappelijk.

57. Loge van de Odd Fellows

The Independent Order of Odd Fellows ( IOOF) is een internationale Orde met een filosofisch – humanitaire grondslag. De orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildley. In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke ODD Fellow verenigingen die men Loges noemt.

De orde is een hierachische organisatie . de Loges in Nederland en België zijn onderdeel van de Groot Loge   Nederland en België. Deze grootloge is op haar beurt onderdeel van “The Grand Lodge of Europe”.

Het Odd Fellow huis is gevestigd Emmakade 48.

Ook zijn daar gevestigd;  de zuster Loge Marijke Muoi Rebbeka ( loge nr. 15) en de Broeder Loge Frisia nr. 44 en de Loge Leovendia. Nr.91